Pénzügy és számvitel alapszak


Kiket várunk a Pénzügy és számvitel alapszakra?

Miért a Pénzügy és számvitel alapszak?

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei

Tehetséggondozás

Milyen tárgyakat tanulhat a Pénzügy és számvitel alapszakon?

Továbbtanulási lehetőség: a Kar ajánlott akkreditált mesterszakjai

Kreditpontok és végzettség

Felvételi információk

Az államilag támogatott és a költségtérítéses forma közötti átjárhatóság lehetőségei

 

Kiket várunk a Pénzügy és számvitel alapszakra?

A Pénzügy és számvitel alapszakot azon középiskolát végzett fiatalok részére javasoljuk, akik
  • gazdasági vállalkozásoknál,
  • pénzintézeteknél,
  • biztosítóknál,
  • önkormányzatoknál, illetve
  • egyéb költségvetési intézményeknél kívánnak elhelyezkedni.

Miért a Pénzügy és számvitel alapszak?

Mert a Pénzügy és számvitel alapszak képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek, biztosítók és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a vállalati pénzügyi és adózási feladatok megoldására.
Ismerik a költséggazdálkodás rendszerét, a kontrollingeljárásokat, kellő ismeretekkel rendelkeznek a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére.
Látható, hogy a képzés elsősorban vállalatgazdasági, pénzügyi, számviteli, menedzsment, vezetési és informatikai ismereteket nyújt.
Az alapszak jellemzője a gyakorlatorientált oktatás, ugyanakkor a hallgatóknak megalapozott ismereteket biztosít a képzés második ciklusában, a mesterképzésben történő folytatáshoz.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A Pénzügy és számvitel szak elsősorban a termelő és szolgáltató vállalkozások Pénzügy és számvitel munkaterületei szakemberigényét hivatott kielégíteni. Olyan szakemberek kibocsátására kerül sor a alapképzés keretében, akik képesek a pénzügyi/számviteli feladatok önálló végzésére, ellenőrzésére és irányítására. Az előzőeken kívül a hallgatók megismerik a költségvetési és a pénzügyi szektor legfontosabb pénzügyi-számviteli sajátosságait, ezáltal képesek a munkaerő piac e szegmenseiben is munkát vállalni. Ezek alapján teljesen egyértelmű, hogy az itt végzett hallgatók jó eséllyel tudnak elhelyezkedni gazdasági vállalkozásoknál, pénzintézeteknél, biztosítóknál, önkormányzatoknál, illetve egyéb költségvetési intézményeknél is.
Igény esetén tovább képezhetik magukat a Karon szervezett mesterszakokon.

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése.
A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.
A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.
Hallgatóinkat folyamatosan segítjük, hogy kompetenciáikat az iskolapad mellett a gyakorlatban is folyamatosan fejleszteni tudják. Hallgatóink projektmunkában, már az ötletek kibontásától részt vehetnek számos kari feladatban, például a Vállalati Kapcsolati Csoport működésében.
A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.
A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása.
A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.
A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok (Közgazdász Klub, Glokál Szeminárium) szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.
A különböző lehetőségek elérhetőségei >>

Milyen tárgyakat tanulhat a Pénzügy és számvitel alapszakon?

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv letölthető itt.

Továbbtanulási lehetőség: a Kar akkreditált mesterszakjai

A Kereskedelem és marketing alapszak az alábbi Karunkon indított, akkreditált mesterképzésbe történő belépésnél meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe:

Kreditpontok és végzettség

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint
alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon (megjelölve a szakirányt) Képzési jellemzők
Szint: Alapképzés
Tagozat: nappali és levelező
Félévek száma: 6 + 1 félév (A tanulmányokat gyakorlati félév zárja.)
Helyszín: SOE LKK, Sopron, Erzsébet u. 9.
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra, illetve a levelező tagozaton konzultációk
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont

Felvételi információk

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

Az államilag támogatott és a költségtérítéses forma közötti átjárhatóság lehetőségei

A hallgató államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésbe való besorolása egy tanév időtartamára szól.
A költségtérítéses képzésre felvételt nyert hallgató tanévenként egyszer kérheti átvételét a felszabaduló államilag támogatott helyekre.
Államilag támogatott hely szabadul fel,
  • ha egy államilag támogatott hallgató az utolsó két aktív félévében nem teljesíti a szak ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség ötven százalékát és az államilag támogatott hallgatókról az összesített korrigált kreditindex alapján készített tanulmányi rangsor alsó 15%-ban helyezkedik el, ezért átsorolásra kerül költségtérítéses képzésre, vagy
  • ha egy államilag támogatott hallgató törölteti magát a hallgatói névsorból.
A felszabaduló államilag támogatott helyekre az a költségtérítéses hallgató vehető át, aki
  • utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte a szak ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség 50%-át és
  • a költségtérítéses hallgatókról az összesített korrigált kreditindex alapján készített tanulmányi rangsor elején áll, valamint
  • jobban tanul (összesített korrigált kreditindexe magasabb), mint az államilag támogatott hallgatók rangsorában lévő alsó 20% közül a legjobb teljesítményű hallgató.