Gazdálkodási és menedzsment alapszak német nyelven


Kiket várunk a német nyelvű Gazdálkodás és menedzsment alapszakra?

Miért a német nyelvű Gazdálkodás és menedzsment alapszak?

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei

Tehetséggondozás

Milyen tárgyakat tanulhat a német nyelvű Gazdálkodás és menedzsment alapszakon?

Továbbtanulási lehetőség: a Kar ajánlott akkreditált mesterszakjai

Kreditpontok és végzettség

Felvételi információk

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas és a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma közötti átjárhatóság

 

Kiket várunk a német nyelvű Gazdálkodás és menedzsment alapszakra?

A gazdálkodási és menedzsment alapszakot azon középiskolát végzett fiatalok részére javasoljuk, akik
  • a vállalati szférában,
  • kis- és közepes, illetőleg nagyobb
  • hazai, vagy külföldi vállalatoknál szeretnének elhelyezkedni.
Német nyelvű képzésünkre elsősorban a német nyelvet megfelelő szinten elsajátított és ilyen nyelvvizsgával rendelkező magyar középiskolásokat várjuk. Ugyanakkor számítunk Ausztria, esetleg más német nyelvű országok érdeklődő középiskolásainak jelentkezésére is.

Miért a német nyelvű Gazdálkodás és menedzsment alapszak?

Mert a német nyelvű Gazdálkodás és menedzsment szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű közgazdasági, vállalati gazdálkodási, szervezési és vezetési ismeretek megszerzésével alkalmasak lesznek a külföldi (német, osztrák, svájci), vagy vegyes tulajdonú kis- és közepes vállalatokban, vagy nagyobb gazdasági szervezeteknél felmerülő ágazati és funkcionális középirányítói feladatok ellátására.
A képzés németül folyik, és a közgazdasági elméleti és módszertani alapokra építve elsősorban vállalatgazdasági, pénzügyi-számviteli, menedzsment, vezetési, informatikai, továbbá marketing ismereteket nyújt. Az oktatók német és osztrák tankönyvek alapján fejlesztették ki a tananyagot, egyes specifikus területen (számvitel, jog stb.) osztrák egyetemi oktatók tartják az előadásokat.
A hallgatók igény esetén párhuzamosan magyar nyelven is hallgathatják a tantárgyakat.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A Nyugat-Dunántúlon – csakúgy, mint országszerte – a munkaadók körében növekszik a kereslet az idegen nyelvtudással rendelkezők iránt. A német nyelvű gazdálkodási és menedzsment alapszak végzettjei a gazdaság számos területén – beleértve az EU több országát is – helyezkedhetnek el, külföldi vagy vegyes tulajdonú vállalatoknál, szervezeteknél. Végzettjeink tanulmányaikat több mester szakon és képzési területen – a szomszédos német nyelvű országokban is – folytathatják.

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése.
A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.
A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.
Hallgatóinkat folyamatosan segítjük, hogy kompetenciáikat az iskolapad mellett a gyakorlatban is folyamatosan fejleszteni tudják. Hallgatóink projektmunkában, már az ötletek kibontásától részt vehetnek számos kari feladatban, például a Vállalati Kapcsolati Csoport működésében.
A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.
A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása.
A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.
A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok (Közgazdász Klub, Glokál Szeminárium) szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.
A különböző lehetőségek elérhetőségei >>

Milyen tárgyakat tanulhat a német nyelvű Gazdálkodás és menedzsment alapszakon?

A nappali tagozatos mintatanterv letölthető itt.

Továbbtanulási lehetőség: a Kar akkreditált mesterszakjai

A német nyelvű gazdálkodás és menedzsment alapszak az alábbi Karunkon indított, akkreditált mesterképzésbe történő belépésnél vehető figyelembe
– teljes kreditérték beszámításával: – meghatározott kreditek teljesítésével:

Kreditpontok és végzettség

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint
alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
közgazdász gazdálkodás és menedzsment alapszakon
Képzési jellemzők
Szint: Alapképzés
Tagozat: nappali
Félévek száma: 6 + 1 félév (A tanulmányokat gyakorlati félév zárja.)
Helyszín: SOE LKK, Sopron, Erzsébet u. 9.
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont

Felvételi információk

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas és a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma közötti átjárhatóság

  • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
  • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
  • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
  • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.
Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.