Nemzetközi gazdálkodás alapszak


Kiket várunk a Nemzetközi gazdálkodás alapszakra?

Miért a Nemzetközi gazdálkodás alapszak?

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei

Tehetséggondozás

Milyen tárgyakat tanulhat a Nemzetközi gazdálkodás alapszakon?

Továbbtanulási lehetőség: a Kar ajánlott akkreditált mesterszakjai

Kreditpontok és végzettség

Felvételi információk

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas és a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma közötti átjárhatóság

 

Kiket várunk a Nemzetközi gazdálkodás alapszakra?

A Nemzetközi gazdálkodás alapszakot azon középiskolát végzett fiatalok részére javasoljuk, akik
 • elsősorban a külkereskedelemben,
 • transznacionális cégeknél,
 • nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező vállalatoknál és intézményeknél szeretnének elhelyezkedni, vagy
 • saját (külkereskedelmi, tanácsadó) vállalkozást szeretnének alapítani.

Miért a Nemzetközi gazdálkodás alapszak?

Mert a nemzetközi gazdálkodás szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű külgazdasági, nemzetközi kapcsolati, gyakorlati üzleti–tárgyalástechnikai ismeretek megszerzésével alkalmasak lesznek a külkereskedelmet is bonyolító hazai és külföldi vállalatokban, vagy nagyobb nemzetközi szervezeteknél, multinacionális cégeknél felmerülő szakmai és funkcionális középirányítói feladatok ellátására. A képzés a külgazdasági elméleti és módszertani alapokra építve elsősorban megfelelő elméleti alapozást és jól hasznosítható, naprakész általános és specifikus szakismereteket nyújt. A tantárgyak egy részének oktatása idegen nyelven (angol/német) történik.
Az alapszak célkitűzéseinek megfelelően a képzés gyakorlatorientált.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A hallgatók a gyakorlati időszak letöltése után jó eséllyel pályázhatnak
 • külkereskedelmet is bonyolító és/vagy nemzetközi ügyekkel is foglalkozó kis- és közepes vállalkozások,
 • nagyobb vállalatok,
 • multinacionális termelő, kereskedelmi és szolgáltató vállalatok különböző önálló munkaköreire, akár
 • középvezetői állásokra.
Igény esetén tovább képezhetik magukat a Karon szervezett mesterszakokon.

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése.
A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.
A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.
Hallgatóinkat folyamatosan segítjük, hogy kompetenciáikat az iskolapad mellett a gyakorlatban is folyamatosan fejleszteni tudják. Hallgatóink projektmunkában, már az ötletek kibontásától részt vehetnek számos kari feladatban, például a Vállalati Kapcsolati Csoport működésében.
A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.
A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása.
A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.
A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok (Közgazdász Klub, Glokál Szeminárium) szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.
A különböző lehetőségek elérhetőségei >>

Milyen tárgyakat tanulhat a Nemzetközi gazdálkodás alapszakon?

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv letölthető itt.

Továbbtanulási lehetőség: a Kar akkreditált mesterszakjai

A Nemzetközi gazdálkodás alapszak az alábbi Karunkon indított, akkreditált mesterképzésbe történő belépésnél vehető figyelembe
– teljes kreditérték beszámításával: – meghatározott kreditek teljesítésével:

Kreditpontok és végzettség

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint
alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapszakon (megjelölve a szakirányt)
Képzési jellemzők
Szint: Alapképzés
Tagozat: nappali és levelező
Félévek száma: 6 + 1 félév (A tanulmányokat gyakorlati félév zárja.)
Helyszín: SOE LKK, Sopron, Erzsébet u. 9.
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra, illetve a levelező tagozaton konzultációk
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont.

Felvételi információk

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas és a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma közötti átjárhatóság

 • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
 • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
 • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
 • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.
Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.