Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak


Kiket várunk a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszakra?

Miért a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak?

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei

Tehetséggondozás

Milyen tárgyakat tanulhat a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszakon?

Továbbtanulási lehetőség: a Kar Doktori Iskolája

Kreditpontok és végzettség

Felvételi információk

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas és a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma közötti átjárhatóságKiket várunk a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszakra?

A Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak azokat várja, akik
 • a gazdaságtudományi képzésben (egyetemen, főiskolán) megszerzett ismereteiket szeretnék elmélyíteni, a kormányzatra és a tágabban vett közszektorra, statisztikai szolgáltató hazai és külföldi intézményekre vonatkozó tudással bővíteni;
 • a más tudományterületeken (társadalomtudományi, orvosi, jogi stb.) megszerzett alap- vagy mesterszintű tudás mellé szeretnének a szakterületükhöz kapcsolódó, mesterszintű közgazdálkodási–közpolitikai, statisztikai ismeretekre szert tenni;
 • a már gyakorolt hivatásukhoz kapcsolódó, rendszerezett közgazdasági, menedzseri és közpolitikai tudás megszerzésére törekednek, illetve állami statisztikai szolgáltató intézmények és az ezekkel egyenértékű külföldi szervezetek alkalmazottai (elsősorban őket várja a levelező képzés).

Miért a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak?

Mert a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi, társadalomtudományi, vezetéstudományi, jogi, módszertani és szakirányú elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a közszektor állami és nem állami intézményeiben, non-profit szervezeteiben, a központi és a helyi kormányzatokban, az ágazati közpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító hazai és nemzetközi (EU) szervezetekben és szerveződésekben a közpolitikai, közgazdálkodási és közigazgatási problémák szakmailag megalapozott szemléleti keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatok ellátására, a közcélú projektek bármely munkafázisában érdemi részvételre. Elméleti és kutatás-módszertani ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A „Hivatalos statisztika” modul elsődleges célja, hogy támogassa a nemzetgazdaság és a vállalatok gazdaságstatisztikai igényeinek kielégítésére irányuló szervezett tevékenységet, a statisztikai hivatalok új kihívásaira válaszolva segítse a hatékonyabb munkavégzést, biztosítson megfelelő képzési, továbbképzési lehetőséget az újonnan belépő hivatali munkatársak és az új munkakörbe kerülő munkatársak számára. A képzés a hivatalos statisztikai szolgálat munkatársai, és leendő munkatársai számára egyaránt megteremti a magas színvonalú professzionális szaktudás, szakismeretek megszerzésének lehetőségét.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A mesterszakon végzett hallgatók jó elhelyezkedési lehetőséggel rendelkeznek a különböző kormányzati intézményekben, civil szervezetekben (NGO-k) országosan és a nyugat-dunántúli régióban is, különös tekintettel az itt kialakulóban és fejlődésben levő, határon átnyúló eurórégió térségben, amelynek Sopron a központja. A közszektor különböző területein működő szervezetek, a közpolitika alakítását és megvalósítását szolgáló intézmények, közcélú szervezetek, a hazai és az EU-s fejlesztési politikák megvalósításában közreműködő közintézmények a hallgatók számára szakmai kihívásokkal bővelkedő és versenyképes jövedelmet biztosító elhelyezkedési lehetőséget nyújtanak.
A „Hivatalos statisztika” modul olyan speciális szakképzést nyújt, amelyre a kormányzaton, önkormányzatokon belüli magas szintű statisztikai munka elvégzése során szükség van. A tantárgyi programok kialakítása során a Hivatal életében adódó kihívások és új feladatok megfelelő színvonalú ellátáshoz szükséges ismeretek biztosítását tartottuk szem előtt.

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése.
A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.
A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.
Hallgatóinkat folyamatosan segítjük, hogy kompetenciáikat az iskolapad mellett a gyakorlatban is folyamatosan fejleszteni tudják. Hallgatóink projektmunkában, már az ötletek kibontásától részt vehetnek számos kari feladatban, például a Vállalati Kapcsolati Csoport működésében.
A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.
A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása.
A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.
A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok (Közgazdász Klub, Glokál Szeminárium) szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.
A különböző lehetőségek elérhetőségei >>

Milyen tárgyakat tanulhat a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszakon?

A Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak mintatanterve
(Közintézményi menedzsment, Egészségügyi ágazati szakértő szakirány)

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv letölthető itt.

Továbbtanulási lehetőség: a Kar Doktori Iskolája

A Széchenyi István Doktori Iskola program olyan képzést kíván megvalósítani, amely az alapképzésekhez igazodva egy speciális területen lehetővé teszi, hogy a hallgatók olyan piacképes ismereteket szerezhessenek, amelyek:
 • biztosítják az önálló tudományos munka végzéséhez szükséges jártasságot, ezáltal kutatóhelyeken, egyetemi tanszékeken magas szintű kutató és oktató–nevelő tevékenységek folytatását;
 • alkalmassá teszik őket – a doktori cím elnyerésével – nemzetközi színvonalú munkavégzésre olyan magyar és külföldi vállalkozásokban és intézményekben, valamint nemzetközi szervezetekben, amelyeknek nemzetközi vállalkozási stratégiái vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységei vannak;
 • képessé teszik őket – a regionális egyetemi funkciónak megfelelően – magas szakmai színvonalon közreműködni szűkebb környezetük, Nyugat-Magyarország, illetve a határokon átnyúló regionális együttműködés fejlesztési stratégiának kidolgozásában és megvalósításában;
 • segítségével elsajátítják – az európai folyamatokhoz illeszkedve, hozzájuk igazodóan – az Európai Unióval kapcsolatos speciális ismereteket is, tekintettel az integrációs folyamatokra, azok vállalkozásokra gyakorolt hatásaira.
A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozat, illetve egyéni képzés keretében történhet.

Kreditpontok és végzettség

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint
mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA, MSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon
Képzési jellemzők
Szint: Mesterképzés
Tagozat: nappali és levelező
Félévek száma: 4 félév
Helyszín: SOE LKK, Sopron, Erzsébet u. 9.(igény esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk Budapesten)
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra, illetve a levelező tagozaton konzultációk
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont.

Felvételi információk

Jelentkezési feltételek
A jelentkezés alapfeltétele főiskolai (BSc/BA) vagy egyetemi végzettség.
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati alapképzési szak.
 • A belépésnél meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: az üzleti gazdálkodás alapszakjai, valamint a politológia, a szociális munkás, a szociológia, a társadalmi tanulmányok stb. alapképzési szakok, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű gazdaságmatematikai elemző, közgazdasági, közgazdász tanári, gazdálkodási, gazdálkodási közgazdász tanári, nemzetközi kapcsolatok, pénzügyi szakok és a főiskolai szintű közszolgáltatási közgazdász szak.
 • A kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas és a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma közötti átjárhatóság

 • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
 • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
 • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
 • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.
Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.