Pénzügy mesterszak


Kiket várunk a Pénzügy mesterszakra?

Miért a Pénzügy mesterszak?

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei

Tehetséggondozás

Milyen tárgyakat tanulhat a Pénzügy mesterszakon?

Továbbtanulási lehetőség: a Kar Doktori Iskolája

Kreditpontok és végzettség

Felvételi információk

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas és a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma közötti átjárhatóságKiket várunk a Pénzügy mesterszakra?

A Pénzügy mesterszakra azoknak a jelentkezését várjuk, akik a magas szintű pénzügyi ismereteket igénylő intézmények színes palettájában – vállalkozásoknál, költségvetési gazdálkodó szervezeteknél, pénzintézetekben, gazdasági tanácsadó- és bróker-cégekben, befektetési alapoknál és vagyonkezelőknél, illetve ezek felügyeleti szerveinél - akár alkalmazotti, akár vezetői pozícióban érvényesülni szeretnének magabiztos tudásukkal, szemléletükkel és tettrekészségükkel.

Miért a Pénzügy mesterszak?

Képzésünk célja az, hogy a Hallgatóink magabiztos elméleti tudáson nyugvó, alkalmazni képes, praktikus ismeretanyaggal rendelkezzenek mind a hazai, mind pedig a külföldi tulajdonú cégek pénzügyi menedzseléséhez. Képzésünk három megkülönböztető jegye az alábbi:
 • A vállalkozások teljes életszakaszához szükséges pénzügyi vonatkozású tudásanyagot olyan formában adjuk át hallgatóinknak, hogy azt tudják munkájuk során is alkalmazni, sőt, tovább fejleszteni. Ha a tudományos tradíció érdekli, akkor aktuális tudása lesz az angol és a német mikro pénzügyek témából. Ha az üzleti világ modern pénzügyi módszertanát, számítógépes támogatottsággal szeretné üzleti alkalmazásra készen megtanulni, akkor ezt megteheti a működés megkezdése és az innovativ startup cégek pénzügyei, a növekedés pénzügyei, a stabilitás és stagnálás pénzügyei, valamint a válság pénzügyei ismeretkörök keretében, ami megkülönböztetett tudás- és ismeretanyagot jelent.
 • Megtörtént vállalati eseteket „Mi lett volna akkor, ha…?” kérdésre válaszolva utólagos elemzés keretében, pénzügyi problémák megoldására, nyitott, párbeszédes, vitakészséget erősítő formában és szívélyes légkörben oktatjuk hallgatóinkat. Végzett hallgatóink tudásukat tovább fejleszthetik akár modellezésen alapuló hatásvizsgálatokkal, akár számítógépes alkalmazásokon alapuló új módszertan kiépítésével is a Széchenyi István Doktori Iskola Pénzügyi programjában.
 • A tárgyalásra szánt ismeretanyaghoz nemcsak nyomtatott, hanem elektronikus formában is hozzá lehet jutni.
Így a Pénzügy mesterképzésünket a következő hármas elv betartása vezéreli:
 1. Tudományos tradíció.
 2. Üzleti modernség.
 3. Karakteres újdonság.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A Pénzügy mesterszakon végzettek eséllyel pályázhatnak vállalati közép- és felsővezetői munkakörök betöltésére, vállalati, pénzintézeti és közpénzügyi, valamint gazdálkodási tevékenységi területeken. Sikerrel pályázhatnak a multinacionális vállalatok különböző vezetői posztjainak betöltésére, de hatékonyan végezhetnek vállalkozások számára tanácsadói tevékenységet is.

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése.
A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.
A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.
Hallgatóinkat folyamatosan segítjük, hogy kompetenciáikat az iskolapad mellett a gyakorlatban is folyamatosan fejleszteni tudják. Hallgatóink projektmunkában, már az ötletek kibontásától részt vehetnek számos kari feladatban, például a Vállalati Kapcsolati Csoport működésében.
A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.
A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása.
A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.
A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok (Közgazdász Klub, Glokál Szeminárium) szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.
A különböző lehetőségek elérhetőségei >>

Milyen tárgyakat tanulhat a Pénzügy mesterszakon?

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv letölthető itt.

Továbbtanulási lehetőség: a Kar Doktori Iskolája

A Széchenyi István Doktori Iskola program olyan képzést kíván megvalósítani, amely az alapképzésekhez igazodva egy speciális területen lehetővé teszi, hogy a hallgatók olyan piacképes ismereteket szerezhessenek, amelyek:
 • biztosítják az önálló tudományos munka végzéséhez szükséges jártasságot, ezáltal kutatóhelyeken, egyetemi tanszékeken magas szintű kutató és oktató–nevelő tevékenységek folytatását;
 • alkalmassá teszik őket – a doktori cím elnyerésével – nemzetközi színvonalú munkavégzésre olyan magyar és külföldi vállalkozásokban és intézményekben, valamint nemzetközi szervezetekben, amelyeknek nemzetközi vállalkozási stratégiái vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységei vannak;
 • képessé teszik őket – a regionális egyetemi funkciónak megfelelően – magas szakmai színvonalon közreműködni szűkebb környezetük, Nyugat-Magyarország, illetve a határokon átnyúló regionális együttműködés fejlesztési stratégiának kidolgozásában és megvalósításában;
 • segítségével elsajátítják – az európai folyamatokhoz illeszkedve, hozzájuk igazodóan – az Európai Unióval kapcsolatos speciális ismereteket is, tekintettel az integrációs folyamatokra, azok vállalkozásokra gyakorolt hatásaira.
A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozat, illetve egyéni képzés keretében történhet.

Kreditpontok és végzettség

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint
mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA, MSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
okleveles közgazdász Pénzügy mesterszakon
Képzési jellemzők
Szint: Mesterképzés
Tagozat: nappali és levelező
Félévek száma: 4 félév
Helyszín: SOE LKK, Sopron, Erzsébet u. 9.(igény esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk Budapesten)
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra, illetve a levelező tagozaton konzultációk
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

Felvételi információk

Jelentkezési feltételek
A jelentkezés alapfeltétele főiskolai (BSc/BA) vagy egyetemi végzettség.
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
 • Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: a Pénzügy és számvitel, valamint a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok.
 • A bemenethez a meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy–matematikai elemzés, a közszolgálati, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus–vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
A kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
Kreditek elfogadása
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit). A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas és a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma közötti átjárhatóság

 • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
 • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
 • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
 • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.
Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.