Turizmus-menedzsment mesterszak


Kiket várunk a Turizmus-menedzsment mesterszakra?

Miért a Turizmus-menedzsment mesterszak?

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei

Tehetséggondozás

Milyen tárgyakat hallgathat a Turizmus-menedzsment szakon?

Továbbtanulási lehetőség: a Kar Doktori Iskolája

Megszerezhető végzettség

Felvételi információk

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas és a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma közötti átjárhatóságKiket várunk a Turizmus-menedzsment mesterszakra?

A Turizmus-menedzsment mesterszak azokat várja, akik
 • a gazdaságtudományi képzésben (egyetemen, főiskolán) megszerzett ismereteiket szeretnék elmélyíteni, a turizmus szakterületére vonatkozó tudással bővíteni;
 • a már gyakorolt hivatásukhoz kapcsolódó, rendszerezett közgazdasági, menedzseri és szakmai tudás megszerzésére törekednek
 • sokoldalú tudással felvértezett szakemberként helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten a turisztikai vállalkozásoknál, multinacionális cégeknél, a turizmus állami és önkormányzati irányítási, közigazgatási és tervezési intézményrendszerében, valamint a nonprofit szférában szeretnének elhelyezkedni;
 • érdeklődnek a turizmus egyes területeinek gyakorlati alkalmazási lehetőségei és technikái iránt.

Miért a Turizmus-menedzsment mesterszak?

Mert a Turizmus-menedzsment mesterszak képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi, társadalomtudományi, vezetéstudományi, módszertani és szakirányú ismereteik birtokában képesek a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátására. Elsajátított elméleti és kutatás-módszertani ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására a gazdaságtudományok területén.
A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
 • a turizmus rendszerének lényegét/tartalmát és elemeit, működési mechanizmusát, a turizmus specifikus összefüggéseit;
 • a turizmus rendszerének működését befolyásoló környezeti elemeket és fő hatókörüket;
 • a fenntartható fejlődés elveit, a fenntartható turizmus kialakításához szükséges technikákat/módszereket;
 • az ágazat egyes területeinek – vendéglátás, szálloda (szálláshely) ipar-, utazásszervezés és közvetítés, rendezvény és konferenciaszervezés, államigazgatás, regionális és helyi szervezetek, valamint a kapcsolódó területek, úgymint, közlekedés, kultúra, sport, egészség és életmód tevékenységeihez tartozó szakmai és vezetési ismeretek – gyakorlati alkalmazási lehetőségeit és technikáit;
 • az általános társadalmi-gazdasági környezet mechanizmusait, a piac működési elveit, a gazdálkodó szervezetek működési rendjét, céljait, a gazdálkodás eredményeit befolyásoló tényezőket, a fejlesztéshez szükséges finanszírozási források feltárását, értékelését, a fejlesztések menedzselését;
 • a vállalatok és szervezetek működési területeinek (tervezés, fejlesztés, pénzügyi és emberi erőforrás gazdálkodás, marketing tevékenység) vezetési-irányítási és koordinálási feladatait, különös tekintettel a turisztikai szervezetekre;
 • a különböző típusú és méretű vállalkozások, cégek vezetésére, irányítására és tevékenységeinek koordinálására vonatkozó elveket, technikákat és módszereket;
 • a turizmus nonprofit területéhez kapcsolódó tevékenységek típusait, működési mechanizmusukat, egymáshoz kapcsolódó részeiket települési, kistérségi, regionális, országos és nemzetközi szinteken egyaránt;
 • a turizmus nemzeti és nemzetközi intézményrendszerét, speciális jogi és közgazdasági szabályait és működési mechanizmusát;
 • a turizmus és szabadidőipar legújabb nemzetközi és hazai keresleti és kínálati trendjeit, illetve azok hatókörét;
 • azokat a sajátos technikákat, amelyek a tudományterület elméleti kérdéseinek kutatását és gyakorlati alkalmazását teszik lehetővé;
 • a szakmai-etikai normákat és azok alkalmazását.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A Turizmus-menedzsment mesterszakon végzett szakemberek alkalmasak:
 • vállalkozásoknál, közigazgatásban, valamint a nonprofit szférában egyaránt önálló (felső)vezetői pozíció betöltésére, hatékony vezetői és gazdálkodási döntések meghozatalára, különösen a turizmus területén;
 • a turisztikai szakterületeken jelentkező feladatok elvégzésére és megfelelő munkakörök irányítására és koordinálására;
 • az emberi, pénzügyi és technikai erőforrások hatékony felhasználására és e tevékenység vezetésére;
 • a fenntartható turizmus-fejlesztés jegyében kiemelten a tervezési és fejlesztési folyamatok turizmus specifikus és rendszerszemléletű irányítására;
 • a problémák komplex elemzésére, a megoldások integrált megközelítésére, önálló véleményalkotásra, a megoldás lehetséges eszközeinek differenciált alkalmazására;
 • piackutatási, stratégiaalkotási programok tervkészítési, irányítási, szervezési, értékesítési feladatainak megoldásában közreműködésre;
 • a turizmus mint tudományterület és mint gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti jelenség folyamatainak és összefüggésrendszerének felismerésére és azok elméleti és gyakorlati alkalmazására;
 • a turizmus makro és mikro folyamatainak elemzésére, irányítására/befolyásolására és koordinálására;
 • a turizmushoz kapcsolódó egyéb (kultúra, közlekedés, természetvédelem, sport, egészség és életmód) tevékenységek fejlesztésére és az ott dolgozók munkájának összehangolására, irányítására;
 • beosztottjaik számára is önálló életpálya tervezésére;
 • magas szintű üzleti kommunikációra két idegen nyelven, melyek közül az egyik az angol nyelv.

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése.
A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.
A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.
Hallgatóinkat folyamatosan segítjük, hogy kompetenciáikat az iskolapad mellett a gyakorlatban is folyamatosan fejleszteni tudják. Hallgatóink projektmunkában, már az ötletek kibontásától részt vehetnek számos kari feladatban, például a Vállalati Kapcsolati Csoport működésében.
A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.
A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása.
A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.
A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok (Közgazdász Klub, Glokál Szeminárium) szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.
A különböző lehetőségek elérhetőségei >>

Milyen tárgyakat hallgathat a Turizmus-menedzsment szakon?

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv letölthető itt.

Továbbtanulási lehetőség: a Kar Doktori Iskolája

A Széchenyi István Doktori Iskola program olyan képzést kíván megvalósítani, amely az alapképzésekhez igazodva egy speciális területen lehetővé teszi, hogy a hallgatók olyan piacképes ismereteket szerezhessenek, amelyek:
 • biztosítják az önálló tudományos munka végzéséhez szükséges jártasságot, ezáltal kutatóhelyeken, egyetemi tanszékeken magas szintű kutató és oktató–nevelő tevékenységek folytatását;
 • alkalmassá teszik őket – a doktori cím elnyerésével – nemzetközi színvonalú munkavégzésre olyan magyar és külföldi vállalkozásokban és intézményekben, valamint nemzetközi szervezetekben, amelyeknek nemzetközi vállalkozási stratégiái vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységei vannak;
 • képessé teszik őket – a regionális egyetemi funkciónak megfelelően – magas szakmai színvonalon közreműködni szűkebb környezetük, Nyugat-Magyarország, illetve a határokon átnyúló regionális együttműködés fejlesztési stratégiának kidolgozásában és megvalósításában;
 • segítségével elsajátítják – az európai folyamatokhoz illeszkedve, hozzájuk igazodóan – az Európai Unióval kapcsolatos speciális ismereteket is, tekintettel az integrációs folyamatokra, azok vállalkozásokra gyakorolt hatásaira.
A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozat, illetve egyéni képzés keretében történhet.

Megszerezhető végzettség

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint
mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA, MSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon
Képzési jellemzők
Szint: Mesterképzés
Tagozat: nappali és levelező
Félévek száma: 4 félév
Helyszín: SOE LKK, Sopron, Erzsébet u. 9.(igény esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk Budapesten)
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-21 kontaktóra, illetve a levelező tagozaton konzultációk
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu).
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont.

Felvételi információk

Jelentkezési feltételek
A jelentkezés alapfeltétele főiskolai (BSc/BA) vagy egyetemi végzettség.
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda szak, valamint vendéglátó és szálloda szak.
 • A bemenethez a meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.
 • A meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
 • A kreditelismerési kérvényekhez mellékelni kell a tantárgyak tematikáit.
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
 • gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás-menedzsment) és társadalomtudományi alapismeretekből legalább 40 kredit;
 • turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátószálloda ismeretkörökből legalább 20 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas és a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma közötti átjárhatóság

 • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
 • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
 • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
 • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.
Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.